Opracowania dokumentacji budowlano wykonawczej dla fontann

Nasza praca to nie tylko wykonanie projektu, ale też przygotowanie całkowitych planów działania dotyczących naszych realizacji. Gwarantujemy opracowanie programów funkcjonalno-użytkowych dla fontann dokładnie opisujące zamówienie i pozwalające na przygotowanie szczegółowego kosztorysu i oferty.

Czym są programy funkcjonalno-użytkowe?

Są to szczegółowe opracowania, zawierające wszelkie dane dotyczące inwestycji i potrzebnych na jej wykonanie środków. Tego typu projekt dzieli się na kilka części, do których kolejno należą strona tytułowa, część opisowa i część informacyjna. Każda z tych sekcji wymaga uzupełnienia konkretnych elementów.

Strona tytułowa zawiera nazwę realizacji, dokładny adres, nazwisko osoby lub nazwę firmy zamawiającej fontannę oraz osoby zajmującej się opracowaniem danego programu. W tej części znajdzie się także spis jego zawartości.

Część opisowa jest znacznie bardziej złożona i składa się z szeregu informacji dotyczących planowanych robót budowlanych. Będą to:

  • ogólny opis przedmiotu zamówienia, m.in. planowane rozmiary fontanny i zakres robót budowlanych,
  • uwarunkowania realizacji zamówienia,
  • właściwości funkcjonalno-użytkowe,
  • wymagania i specyfikacje dotyczące zamówienia z opisem zaplanowanych prac i planów zagospodarowania terenu.

Kolejnym elementem jest część informacyjna, która zawiera wymaganą dokumentację, do której należą pozwolenia, oświadczenia, mapa, ewentualne zalecenia konserwatorskie oraz wszelkie inne porozumienia i wytyczne związane z budową w danym miejscu.